WARUNKI OGÓLNE

 1. Sklep internetowy, znajdujący się pod adresem: www.sklep.euroimmundna.pl umożliwia dokonywanie zakupów usług laboratoryjnych, których wykonanie wymaga zestawów pobraniowych .
 2. Sklep jest prowadzony przez firmę EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o. (zwaną dalej USŁUGODAWCĄ) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Widnej 2a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000011824, z kapitałem zakładowym 2.687.500,00 zł, nr NIP 78992364659, nr Regon 932230081.
 3. Usługa świadczona przez Laboratorium EUROIMMUN DNA, polega na przeprowadzeniu badania laboratoryjnego z zastosowaniem dostarczonych wymazów z wewnętrznej części policzka pobranych przez Klienta przy pomocy otrzymanego zestawu pobraniowego. Laboratorium dopuszcza również możliwość wykonania usługi z próbki krwi Klienta pobranej na EDTA przez wykwalifikowany personel medyczny w dowolnym punkcie pobrań oraz z próbek wymazów pobranych od Klienta przez personel medyczny.
 4. Klient składając zamówienie, oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.


NOTY PRAWNE

 1. Akceptując ten regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie, podczas rejestracji, danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych w celach związanych z działalnością Usługodawcy, tj. w celach realizacji zamówionych badań, archiwizacji i analiz wyników badań w systemach informatycznych, kartotekach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych, kontroli jakości badań, jak również w celach statystycznych do oceny prewalencji genów, mutacji, polimorfizmów w populacji polskiej. Zgoda, o której mowa wyżej, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Klienta w przyszłości przez Usługodawcę, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania.
  Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania, uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania.
 2. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji oferty sklepu użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji danej usługi.
 3. Informacji zawartych w sklepie internetowym nie można traktować, jako porady lekarskiej. Nie powinny one stanowić podstawy do samodzielnej diagnozy oraz decyzji o podjęciu leczenia. Opisy oferowanych usług mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy. Do interpretowania wyników badań, postawienia diagnozy i wskazania terapii uprawniony jest jedynie lekarz.


ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Oferta sklepu internetowego obejmuje usługi laboratoryjne realizowane z zastosowaniem testów diagnostycznych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadających wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia i atesty.
 2. Ceny usług oferowanych w sklepie internetowym www.sklep.euroimmundna.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenie usług znajdujących się w ofercie sklepu, w szczególności przeprowadzania okresowych akcji promocyjnych. Zmiany te nie dotyczą zamówień wysłanych i przyjętych do realizacji.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Zamówienia usług laboratoryjnych mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą .
 6. W celu złożenia zamówienia, Klient podaje w e-formularzu dane osobowe konieczne do realizacji zamówienia, wskazuje zamówione usługi, sposób płatności oraz sposób realizacji zamówienia.
 7. Klient każdorazowo otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz informację o statusie realizacji zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
 8. Podstawowe warunki konieczne do realizacji zamówienia na badanie genetyczne to:
  • prawidłowe wypełnienie e-formularza zamówienia (poprawne dane teleadresowe z istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu)
  • dokonanie płatności przelewem bankowym
  • przesłanie do Usługodawcy próbki do badania wraz z wypełnionym i podpisanym zleceniem wykonania badania molekularnego z deklaracją wiadomej zgody na wykonanie badania.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta telefonicznie bądź mailowo.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości, co do rzetelności zamówienia takich, jak:
  • nieprawidłowo wypełnione dane teleadresowe np. nieistniejący e-mail, brak części wymaganych danych lub płatności
  • dostarczenie do laboratorium nieprawidłowo pobranej próbki np. skrwawiony wymaz, zbyt mała ilość materiału do badania
  • nieprawidłowe zabezpieczenie przez Klienta przesyłki z próbką do badania w skutek, czego uległa ona uszkodzeniu w transporcie lub przesyłce.
 11. Zamówienia nieopłacone w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia w sklepie internetowym, zostaną automatycznie anulowane.
 12. Rozpoczęcie realizacji zamówienia zaczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy. Czas realizacji 1 etapu zamówienia wynosi do 8 dni roboczych i oznacza czas niezbędny do skompletowania i doręczenia zestawu pobraniowego przez Pocztę Polską. Czas realizacji 2 etapu zamówienia (wykonania samego badania genetycznego) liczony jest od momentu przyjęcia próbki do badania w laboratorium EUROIMMUN DNA i wynosi od 10 do 25 dni roboczych w zależności od rodzaju zamówionego badania. Czas realizacji 3 etapu zamówienia (przesłanie wyniku) wynosi do 5 dni roboczych (czas doręczenia listu poleconego za potwierdzeniem odbioru realizowany przez Pocztę Polską).
 13. EUROIMMUN DNA nie odpowiada za przedłużenie czasu realizacji usługi wynikające z opóźnień w dostawach zestawu pobraniowego bądź wyniku przez Pocztę Polską
 14. Zamówiony zestaw pobraniowy, jak również wynik badania po jego realizacji zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta listem poleconym za potwierdzeniem odbioru przez Pocztę Polską. Koszt przesyłki zestawu pobraniowego oraz wyniku badania wliczony został w cenę odpowiednio towaru i usługi.


PŁATNOŚCI

 1. Płatność za zamówioną usługę należy uiścić przelewem na konto Usługodawcy:
  EUROIMMUN POLSKA Sp. z o. o. ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław
  Bank Zachodni WBK S.A.
  nr konta: 54 1090 2398 0000 0001 1999 7213
  Tytuł przelewu: numer zamówienia, imię i nazwisko pacjenta
 2. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić wymagane do niej dane.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej diagnostyka@euroimmun.pl, faxem 71 373 00 11 lub listownie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 2. W przypadku otrzymania uszkodzonego zestawu pobraniowego Klient odsyła niezwłocznie reklamowany zestaw pobraniowy wraz z nr zamówienia poleconą przesyłką pocztową na adres Usługodawcy: Laboratorium EUROIMMUN DNA, ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem wadliwego zestawu pobraniowego Usługodawca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zwróci przelewem na konto, z którego opłacono badanie o wskazanym w reklamacji nr zamówienia. Uszkodzony zestaw pobraniowy zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy i ponownie przesłany do Klienta na koszt Usługodawcy.

 

ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.), Klient może zrezygnować z zamówionej usługi z zestawem pobraniowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe w przypadku, gdy zestaw pobraniowy nie został zniszczony, uszkodzony lub w żaden sposób użytkowany. Warunkiem przyjęcia zwrotu zestawu pobraniowego jest jego kompletność. Zwroty należy kierować listem poleconym na adres Usługodawcy z dopiskiem „zwrot”. Usługodawca dokona zwrotu zapłaty przelewem bankowym na konto podane przez Klienta.
 2. Prawo odstąpienia od umowy na wykonanie usługi laboratoryjnej nie przysługuje Klientowi, który dostarczył do Usługodawcy pobrany wymaz i świadczenie usługi polegające na wykonaniu badania, zostało rozpoczęte.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem użycia zestawu pobraniowego. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za pobór próbki przez Klienta oraz jej właściwości wynikające z ewentualnego niewłaściwego pobrania.
 2. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na zachowanie przez Usługodawcę próbki DNA (swojego lub dziecka, którego jest opiekunem) i wyników badania do celów związanych z archiwizacją dokumentacji medycznej, jak również anonimowe wykorzystanie ich do naukowych badań populacyjnych i kontroli jakości badań.
 3. Wszelkie uwagi dotyczące realizacji zamówień w sklepie internetowym prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: diagnostyka@euroimmun.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.).